Privaatsustingimused

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Medifur OÜ (e-poe  www.medifur.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe www.medifur.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Medifur OÜ teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

Isikuandmete vastutav töötaja

Medifur OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja Vahur Õismaa. Tel. +372 5067040 või e-mail info@medifur.ee. Medifur OÜ-l on õigus edastada maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kelle isikuandmeid Medifur OÜ töötleb?

Medifur OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Medifur OÜ tooteid osta / teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Medifur OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumise kohta, kodulehe www.medifur.ee külastatavuse ja reklaamide / postituste  lugemise ja avamise kohta.

Medifur OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Kliendibaasi loomine ja haldamine
  • Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine
  • Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine
  • E-poe haldamine ja arendamine
  • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine

Medifur OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid

  • Kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress
  • Automaatselt kogutavad andmed:  kasutaja veebibrauserilt saadud andmed
  • Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt. Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Medifur OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele, v.a alljärgneval juhul:

  • Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt. maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riikliku järelvalve asutustele kui see nõue tuleneb seadusest.

Medifur OÜ säilitab isikuandmeid kuni nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 17.01.2020.a.